Regulamin

REGULAMIN CENTRUM TAŃCA I RUCHU 3ARTE Sp. z o. o

 1. Zapisanie się na kurs oraz wydanie karnetu (karty magnetycznej) jest równoznaczne
  z akceptacją każdego punktu regulaminu 3arte oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę potrzebnych do jej wydania (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy).
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie 3arte i na stronie internetowej www.3arte.pl
 3. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień.
 4. Poprzez kursy tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie, zazwyczaj 1x lub 2x w tygodniu.
  Poprzez warsztaty rozumie się zajęcia odbywające się w formie zblokowanej zazwyczaj w weekendy.
 5. Zajęcia, warsztaty mogą się nie odbyć ze względu na małe zainteresowanie o czym 3arte poinformuje osoby zapisane.
 6. Karnet (karta magnetyczna) jest wydawana na podstawie zapisu na kurs.
 7. Użytkownik karty magnetycznej zobowiązany jest do jej posiadania, podczas wizyty w obiekcie. Karta jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom. W przypadku naruszenia tej zasady, pracownik 3arte jest upoważniony do odebrania karty nie właściwemu użytkownikowi.
 8. Uczestnik ma możliwość wykupienia karnetu wejściowego (na określoną ilość wejść następujących po sobie) lub karnet open ograniczony czasowo lub ilościowo i czasowo. Karnet wejściowy dotyczy wyłącznie wybranego kursu (nie można zmieniać grupy) oraz obowiązuje na każde kolejne, następujące po sobie zajęcia w danej grupie. W sytuacjach wyjątkowych istnieje możliwość zmiany grupy po uprzednim rozpatrzeniu prośby w recepcji 3arte.
 9. Po utraceniu ważności opłaty sugerujemy dokonanie płatności lub/i rezerwacji jak najszybciej. Tylko posiadanie ważnej wpłaty gwarantuje miejsce na zajęciach.
 10. Po przydzieleniu uczestnikowi kursu karty magnetycznej, prosimy o nie wyrzucanie jej, ponieważ nr karty przypisany jest do imienia i nazwiska kursanta na stałe, nawet po utraceniu ważności wejść na dany kurs.
 11. Przy podpisaniu umowy lub zakupieniu pierwszego karnetu doliczana jest jednorazowa opłata za wyrobienie karty na potrzeby uczestnictwa w zajęciach w wysokości 10 zł. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty magnetycznej, jej właściciel ponosi opłatę w wysokości 10zł.
 12. W przypadku zmiany nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, prosimy niezwłoczne poinformowanie o tym pracownika recepcji 3arte (najlepiej poprzez napisanie e-maila).
 13. W przypadku nieobecności na kursie organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny termin. To znaczy – należy wykorzystać wykupione wejścia na kurs w ramach karnetu wejściowego w następującym terminie 30 dni od daty zakupu.
 14. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim) prośba o przedłużenie karnetu (karty magnetycznej) może zostać rozpatrzona przez 3arte. Taką prośbę należy zgłosić wiadomością e-mailem na adres studio@3arte.pl lub w recepcji 3arte, jeśli zgoda zostanie udzielona karnet zostanie zawieszony na czas trwania zwolnienia lekarskiego. Prośbę tą należy zgłosić niezwłocznie, ponieważ nie można dokonać zawieszenia karnetu wstecz.
 15. 3arte ma możliwość odwołania zajęcia, zorganizowania zastępstwa za instruktora, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście. Informacje tą otrzymają osoby posiadające aktywne karty magnetyczne.
 16. 3arte nie dokonuje zwrotów za kurs/zajęcia jeśli wina za nieobecność lub rezygnację z kursu leży po stronie kursanta.W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży, trwałe uszkodzenie ciała (złamanie, zwichnięcie) szkoła może zwrócić kwotę o 30% niższą, jeśli nie wykorzystano wejść w ramach umowy . Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 17. W przypadku rozwiązania grupy 3arte zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia. W przypadku zwrotu konieczne jest posiadanie dowodu zakupu.
 18. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia. Nie mogą wchodzić na salę znajomi, osoby postronne za wyjątkiem rodziców/opiekunów po uprzedniej zgodzie instruktora.
 19. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom 3arte lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu 3arte.
 20. Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników i klientów 3arte.
 21. Zapisując się na zajęcia w 3arte uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
 22. 3arte nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie.
 23. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym. Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali.

 24. Do sterowania sprzętem audio, TV, wentylacją, klimatyzacją itp. uprawniony jest wyłącznie pracownik 3arte. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu należącego do 3arte grozi odpowiedzialność finansowa.
 25. Na terenie 3arte obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących audio oraz wideo, a także ich wykorzystywania oraz rozpowszechniania.

Regulamin płatności

 1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie.
 2. Zgłoszenie na kurs, warsztat przez stronę www.3arte.pl, e-mailem, telefonicznie,
  bądź osobiście jest tylko formą zapisu, 
  tylko wpłata odpowiedniej kwoty za wybrane zajęcia jest gwarancją udziału w zajęciach.
 3. Osoba zgłoszona na kurs zobowiązana jest przesłać e-mailem potwierdzenie przelewu w formacie .pdf lub .jpg – bez przesłania potwierdzenia przelewu osoba może nie zostać zakwalifikowana na kurs, warsztat, ze względu na różny czas księgowania wpłat przez banki. Przypominamy, że o udziale w zajęciach decyduje kolejność wpłat.
  Osoby dokonujące płatności przelewem automatycznie akceptują regulamin 3arte, zgadzają się na wydanie karnetu (karty magnetycznej) oraz udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 3arte.
 4. Wpłata (gotówką, przelewem) zaliczana jest na poczet pierwszych możliwych odbywających się zajęć na danym kursie. Inny termin ważności karnetu należy zgłosić przed zakupem bądź umieścić go w temacie przelewu.
 5. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą maksymalną liczbę osób, która może brać udział w zajęciach/warsztatach. W przypadku sprzedania wszystkich wolnych miejsc, wpłaty mimo zgłoszenia nie będą przyjmowane (obowiązuje kolejność wpłat).
 6. Istnieje także możliwość kupienia wejścia jednorazowego na dany kurs, ale tylko w przypadku gdy są wolne miejsca na sali. Wejście jednorazowe jest sprzedawane bezpośrednio przed danymi zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi karnetami.
 7. Faktury wystawiane są w dniu zakupu, na podstawie paragonu, prosimy przekazać paragon pracownikowi recepcji.

REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH

 1. Lekcje indywidualne należy umawiać osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy 3arte.
 2. Lekcje indywidualne mogą odbywać się do muzyki instruktora lub do Państwa muzyki, pod warunkiem, że zostanie ona przyniesiona przez Państwa na pen drivie, bądź przesłana na nasz adres mailowy.
 3. Po umówieniu terminu lekcji należy wpłacić zadatek w wysokości 50 zł najpóźniej na 3 dni robocze po umówieniu lekcji. Po wpłaceniu zaliczki przelewem konieczne jest wysłanie potwierdzenia przelewu na adres: studio@3arte.pl, tylko na tej podstawie termin lekcji będzie ważny.
 4. Zarezerwowany termin podlega przełożeniu na inny termin najpóźniej 1 dzień przed planowaną lekcją (zmiana musi być zgłoszona do godziny 19.00 telefonicznie lub osobiście). W przypadku rezygnacji, zmiany terminu lekcji w terminie , w którym lekcja powinna się odbyć wpłacony zadatek/pełna kwota nie będzie zwracana.
 5. Cennik lekcji dostępny jest na stronie www.3arte.pl i recepcji 3arte.
 6. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba instruktora) 3arte może zaproponować zmianę instruktora, zmianę terminu lekcji bądź zwróci 100% kwoty za niewykorzystane lekcje z pakietu.
 7. Na lekcjach obowiązuje obuwie zmienne.
 8. Umówienie się na lekcję indywidualną lub pakiet lekcji jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

Regulamin korzystania z karnetów

 1. Karnet jest karnetem imiennymi, z którego skorzystać może tylko jego posiadacz.
 2. Karnet upoważnia do korzystania tylko z zajęć zawartych w ofercie karnetowej.
  Karnety solo nie obejmują zajęć nieregularnych, warsztatów, maratonów tańca oraz innych eventów organizowanych przez 3arte. Karnet solo obejmuje zajęcia dostępne w ofercie na dzień w którym został on zakupiony, w przypadku wprowadzenia nowej usługi/zajęć przez 3arte należy dostępność tej usługi w ramach karnetu open skonsultować z osobą decyzyjną w 3arte.
 3. Ilość karnetów jest ograniczona, 3arte zastrzega sobie prawo zakończenia sprzedaży w dowolnym momencie.
 4. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z pełnym REGULAMINEM SZKOŁY.
 5. Klient dokonując zakupu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MULTIKARNETÓW
OK SYSTEM

 1. Warunkiem korzystania z kursów w 3arte jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz pozostałych punktów Regulaminu 3arte.
 2. Zakres dostępnych usług w 3arte w ramach Multikarnetów OkSystem dostępny jest na stronie internetowej: www.oksystem.pl. Wysokość dopłat do zajęć jest uzależniona od posiadanego Multikarnetu OkSystem.
 3. W 3arte obowiązuje system autoryzacji SMS wraz z kodem PIN.
  Po wprowadzeniu kodu, należy czekać na akceptację sms-a w celu rejestracji w systemie. Rejestracja jest jednorazowa.
 4. W przypadku kiedy posiadacz OK Systemu nie chce podać danych kontaktowych,
  nie będzie też informowany o ewentualnym odwołaniu zajęć bądź innych zmianach.

Gliwice, 01.09.2017 ( ze zmianami 01.03.2019)