Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

3rd 3CSEX – 3 city social experience Official Event 8-11 VI 2023

8 czerwca, 2023 @ 04:00 - 11 czerwca, 2023 @ 07:55

ENGLISH BELOW 👇

To już kolejna edycja 3 City Social Experience na stoczni!
Zapraszamy Was ponownie na gorący festiwal wypełniony Salsą i Bachatą 🥳🤩
Ruszamy już od czwartku 8.06….

W planach mamy jeszcze więcej atrakcji, jeszcze więcej niespodzianek, jeszcze więcej przestrzeni do tańca, a przede wszystkim jeszcze więcej gorących rytmów Salsy i Bachaty! 🔥🔥🔥

8-11 czerwca 2023

🔹 ARTYŚCI:

!Salsa!
Adolfo Indacochea (USA)
Tania Cannarsa (Italy)
Marco Ferrigno (Italy)
DJ Sergio (Paris)
DJ Starzyk (Poland)

!Bachata!
Pablo&Raquel (Spain)
Gero&Migle (Spain)
Duda&Adriana (Poland)
Daniel&Monika Rojewscy (Poland)
DJ CAT (Poland)
DJ Dream – Damian Ratajczak (Poland)
DJ Shiny (Poland)
and more….

🔹 CENA:
VIP PASS:
Early Birds – SOLD OUT
I PRICE- 369 zł – SOLD OUT
II PRICE – 409 zł – SOLD OUT
III PRICE – 429 zł – SOLD OUT
IV PRICE – 439 zł – do 31.03.23

SALSA / BACHATA PASS:
I PRICE – 319 zł – SOLD OUT
II PRICE – 339 zł – SOLD OUT
III PRICE – 359 zł – SOLD OUT
IV PRICE – 369 zł – do 31.03.23

Zapisywać można się poprzez maila 3csex@sosalsa.pl lub bezpośrednio w recepcji studia So!Salsa

Potwierdzeniem zapisu jest wpłata obowiązująca w danym progu cenowym. Zanim wykonasz przelew, wyślij zgłoszenie mailowe i poczekaj na instrukcje.
Wpłaty na konto bez wcześniejszego zapisu mailowego, będą traktowane jako darowizny na rzecz szkoły SoSalsa.

Jeśli chcesz zebrać grupę zniżkową – pisz do Krzysztofa Walkowiaka lub na 3csex@sosalsa.pl😉

____________________________________________________________________________
REGULAMIN ZAKUPÓW
-Odsprzedaż biletów jakim jest każdy rodzaj passa na 3 CITY SOCIAL EXPERIENCE i zmiana nazwiska przypisanego do biletu może zostać dokonana tylko 1 raz. Odkupionego biletu nie można odsprzedać kolejnej osobie.
-Zmiana właściciela wymaga DOPŁATY różnicy między ceną obowiązującą w dniu zakupu biletu przez pierwotnego nabywcę, a ceną aktualną w dniu zgłoszenia zmiany nazwiska i dokonania zapłaty.
-Pierwotny właściciel biletu powiadamia o zmianie wysyłając maila do organizatora zawierający imię, nazwisko oraz adres e-mail nowego właściciela na adres 3csex@sosalsa.pl
-Odsprzedaż biletów i zmiana nazwiska przypisanego do biletu możliwa jest do 25 maja 2023r. Zmiany dokonane po tym terminie nie będą akceptowane. Organizator nie pośredniczy w poszukiwaniu nowego nabywcy biletu. Uczestnicy rozliczają się między sobą.
Do organizatora należy jedynie wpłacić różnice jaka może wynikać w cenie biletu.
W razie nieobecności na wydarzeniu można przepisać wydana kwotę na poczet 3CSEX 2024 ale informacje o tym fakcie należy przesłać do organizatora najpóźniej do 5 czerwca 2023, w przeciwnym wypadku kwota przepada. Organizator nie dokonuje zwrotów. Jedynym przypadkiem jest konieczność odwołania eventu.
-Wpłaty na konto bez wcześniejszego zapisu mailowego, będą traktowane jako darowizny na rzecz szkoły SoSalsa.

Do zatańczenia!

❤️🔥🌞

____________________________________________________________________________

It’s the next edition of 3 City Social Experience on the yard!
We invite you again for a hot festival filled with Salsa and Bachata 🥳🤩
We are starting from Thursday 8.06….

We have even more activities planned, even more surprises, even more space to dance, and above all, even more hot Salsa and Bachata rhythms! 🔥🔥🔥

June 8-11, 2023

🔹 ARTISTS:

!Salsa!
Adolfo Indacochea (USA)
Tania Cannarsa (Italy)
Marco Ferrigno (Italy)
DJ Sergio (Paris)
DJ Starzyk (Poland)

!Bachata!
Pablo&Raquel (Spain)
Gero&Migle (Spain)
Duda&Adriana (Poland)
Daniel&Monika Rojewscy (Poland)
DJ CAT (Poland)
DJ Dream – Damian Ratajczak (Poland)
DJ Shiny (Poland)
and more….

🔹 PRICE:
VIP PASS:
Early Birds – SOLD OUT
I PRICE 369 PLN – SOLD OUT
II PRICE – 409 PLN – SOLD OUT
III PRICE – 429 zł – do 28.02.23

SALSA / BACHATA PASS:
I PRICE – 319 zł – SOLD OUT
II PRICE – 339 zł – SOLD OUT
III PRICE – 359 zł – do 28.02.23

You can sign up by emailing 3csex@sosalsa.pl or directly at the reception of the So!Salsa studio

Confirmation of your enrollment is the payment applicable to the given price threshold. Before you make a transfer, send an email request and wait for instructions.
Deposits to your account without prior email enrollment will be treated as donations to the SoSalsa school.

If you want to gather a discount group – write to Krzysztof Walkowiak or 3csex@sosalsa.pl😉

____________________________________________________________________________
TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE
-Resale of tickets which is any type of pass for 3 CITY SOCIAL EXPERIENCE and changing the name assigned to the ticket can be done only 1 time. A repurchased ticket cannot be resold to another person.
-Changing the owner requires a Surcharge for the difference between the price in effect on the day the original purchaser purchased the ticket and the price current on the day the name change is reported and paid.
-The original ticket owner notifies the change by sending an email to the organizer containing the name and email address of the new owner to 3csex@sosalsa.pl
-Resale of tickets and change of the name assigned to the ticket is possible until May 25, 2023. Changes made after this date will not be accepted. The organizer does not act as an intermediary in finding a new ticket buyer. Participants settle their accounts among themselves.
Only the difference that may arise in the price of the ticket should be paid to the organizer.
In the event of absence at the event, you can rewrite the spent amount to 3CSEX 2024, but information about this fact must be sent to the organizer no later than June 5, 2023, otherwise the amount will be forfeited. The organizer does not make refunds. The only case is the need to cancel the event.
-Payments to the account without prior email record, will be treated as donations to the SoSalsa school.

To dance!

❤️🔥🌞

https://www.facebook.com/events/1059502518326719/

Szczegóły

Początek:
8 czerwca, 2023 @ 04:00
Koniec:
11 czerwca, 2023 @ 07:55
Witryna internetowa:
https://www.facebook.com/events/1059502518326719/

Organizator

3CSEX – 3 City Social Experience
Adres e-mail:
noreply@facebookmail_com

Miejsce wydarzenia

SoSalsa – Solidarity of Salsa
SoSalsa - Solidarity of Salsa + Google Map