Regulamin

REGULAMIN CENTRUM TAŃCA I RUCHU 3ARTE

 1. Zapisanie się na kurs oraz wydanie karnetu (karty magnetycznej) jest równoznaczne
  z akceptacją każdego punktu regulaminu 3arte oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę potrzebnych do jej wydania
  (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy).
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie 3arte i na stronie internetowej w3arte.pl
 3. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień.
 4. Poprzez kursy tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie, zazwyczaj
  1x lub 2x w tygodniu.
  Poprzez warsztaty rozumie się zajęcia odbywające się w formie zblokowanej zazwyczaj w weekendy.
 5. Zajęcia, warsztaty mogą się nie odbyć ze względu na małe zainteresowanie o czym 3arte poinformuje osoby zapisane.
 6. Karnet (karta magnetyczna) jest wydawana na podstawie zapisu na kurs.
 7. Użytkownik karty magnetycznej zobowiązany jest do jej posiadania, podczas wizyty w obiekcie. Karta jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom. W przypadku naruszenia tej zasady, pracownik 3arte jest upoważniony do odebrania karty nie właściwemu użytkownikowi.
 8. Uczestnik ma możliwość wykupienia karnetu wejściowego (na określoną ilość wejść następujących po sobie) lub karnet open ograniczony czasowo lub ilościowo i czasowo. Karnet wejściowy dotyczy wybranego kursu oraz innych kursów dostępnych w grafiku 3arte oraz w naszej ofercie karnetowej 3arte. Zmian grupy zależy od wcześniejszej konsultacji z trenerem.
 9. Po utraceniu ważności opłaty sugerujemy dokonanie płatności lub/i rezerwacji jak najszybciej. Tylko posiadanie ważnej wpłaty gwarantuje miejsce na zajęciach.
 10. Po przydzieleniu uczestnikowi kursu karty magnetycznej, prosimy o nie wyrzucanie jej, ponieważ nr karty przypisany jest do imienia i nazwiska kursanta na stałe, nawet po utraceniu ważności wejść na dany kurs.
 11. Przy podpisaniu umowy lub zakupieniu pierwszego karnetu doliczana jest jednorazowa kaucja za wyrobienie karty na potrzeby uczestnictwa w zajęciach w wysokości 10 zł. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty magnetycznej kaucja jest bezzwrotna.
 12. W przypadku zmiany nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, prosimy niezwłoczne poinformowanie o tym pracownika recepcji 3arte (najlepiej poprzez napisanie
  e-maila).
 13. W przypadku nieobecności na kursie organizator nie zwraca opłaty za te zajęcia, nie mogą one zostać również przeniesione na inny termin. To znaczy – należy wykorzystać wykupione wejścia na kurs w ramach karnetu wejściowego w następującym terminie 30 dni od daty zakupu.
 14. Istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu do 14 dni za opłatą 15 zł.
 15. W wyjątkowych przypadkach (wypadki losowe, choroba potwierdzona ważnym zwolnieniem lekarskim) prośba o przedłużenie karnetu (karty magnetycznej) może zostać rozpatrzona przez Taką prośbę należy zgłosić wiadomością e-mailem na adres biuro@3arte.pl lub w recepcji 3arte, jeśli zgoda zostanie udzielona karnet zostanie zawieszony na czas trwania zwolnienia lekarskiego. Prośbę tą należy zgłosić niezwłocznie, ponieważ nie można dokonać zawieszenia karnetu wstecz.
 16. 3arte ma możliwość odwołania zajęcia, zorganizowania zastępstwa za instruktora, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście. Informacje tą otrzymają osoby posiadające aktywne karty magnetyczne.
 17. 3arte nie dokonuje zwrotów za kurs/zajęcia jeśli wina za nieobecność lub rezygnację z kursu leży po stronie kursanta. W szczególnych przypadkach takich jak zagrożenie ciąży, trwałe uszkodzenie ciała (złamanie, zwichnięcie) szkoła może zwrócić kwotę o 30% niższą, jeśli nie wykorzystano wejść w ramach umowy . Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.
 18. W przypadku rozwiązania grupy 3arte zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia. W przypadku zwrotu konieczne jest posiadanie dowodu zakupu.
 19. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia.
  Nie mogą wchodzić na salę znajomi, osoby postronne za wyjątkiem rodziców/opiekunów po uprzedniej zgodzie instruktora.
 20. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom 3arte lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu 3arte.
 21. Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników i klientów 3arte.
 22. Zapisując się na zajęcia w 3arte uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
 23. 3arte nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie.
 24. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym. Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali.
 25. Do sterowania sprzętem audio, TV, wentylacją, klimatyzacją itp. uprawniony jest wyłącznie pracownik 3arte. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu należącego do 3arte grozi odpowiedzialność finansowa.
 26. Na terenie 3arte obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących audio oraz wideo, a także ich wykorzystywania oraz rozpowszechniania.

REGULAMIN PŁATNOŚCI

 1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie.
 2. Zgłoszenie na kurs, warsztat przez stronę w3arte.pl, e-mailem, telefonicznie,
  bądź osobiście jest tylko formą zapisu, tylko terminowa wpłata odpowiedniej kwoty za wybrane zajęcia jest gwarancją udziału w zajęciach.
 3. Osoba zgłoszona na kurs zobowiązana jest przesłać e-mailem potwierdzenie przelewu
  w formacie .pdf lub .jpg – bez przesłania potwierdzenia przelewu osoba może nie zostać zakwalifikowana na kurs, warsztat, ze względu na różny czas księgowania wpłat przez banki. Przypominamy, że o udziale w zajęciach decyduje kolejność wpłat.
  Osoby dokonujące płatności przelewem automatycznie akceptują regulamin 3arte,
  zgadzają się na wydanie karnetu (karty magnetycznej) oraz udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 3arte.
 4. Dwukrotne przekroczenie terminu płatności za umowy (5 dzień każdego miesiąca) w ciągu trwania jednej całej umowy spowoduje zniesienie rabatów oraz naliczenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 zł.
 5. Wpłata (gotówką, przelewem) zaliczana jest na poczet pierwszych możliwych odbywających się zajęć na danym kursie. Inny termin ważności karnetu należy zgłosić przed zakupem bądź umieścić go w temacie przelewu.
 6. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą maksymalną liczbę osób, która może brać udział w zajęciach/warsztatach. W przypadku sprzedania wszystkich wolnych miejsc, wpłaty mimo zgłoszenia nie będą przyjmowane (obowiązuje kolejność wpłat).
 7. Istnieje także możliwość kupienia wejścia jednorazowego na dany kurs, ale tylko w przypadku gdy są wolne miejsca na sali. Wejście jednorazowe jest sprzedawane bezpośrednio przed danymi zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi karnetami.
 8. Faktury wystawiane są w dniu zakupu, na podstawie paragonu, prosimy przekazać paragon pracownikowi recepcji.

REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH

 1. Lekcje indywidualne należy umawiać osobiście, mailowo lub telefonicznie w godzinach pracy 3arte.
 2. Lekcje indywidualne mogą odbywać się do muzyki instruktora lub do muzyki kursantów, pod warunkiem, że zostanie ona przesłana na nasz adres mailowy.
 3. Po umówieniu terminu lekcji należy jak najszybciej (najpóźniej do 2 dni od umówienia terminu lekcji) wpłacić zadatek w wysokości 50 zł. Po wpłaceniu zaliczki przelewem konieczne jest wysłanie potwierdzenia przelewu na adres: studio@3arte.pl, tylko na tej podstawie termin lekcji będzie ważny.
 4. Zarezerwowany termin podlega przełożeniu na inny termin najpóźniej 1 dzień przed planowaną lekcją (zmiana musi być zgłoszona do godziny 19.00 telefonicznie lub osobiście). W przypadku rezygnacji, zmiany terminu lekcji w terminie , w którym lekcja powinna się odbyć wpłacony zadatek/pełna kwota nie będzie zwracana.
 5. Cennik lekcji dostępny jest na stronie 3arte.pl i recepcji 3arte.
 6. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba instruktora) 3arte może zaproponować zmianę instruktora, zmianę terminu lekcji bądź zwróci 100% kwoty za niewykorzystane lekcje z pakietu.
 7. Na lekcjach obowiązuje obuwie zmienne.
 8. Pakiet lekcji indywidualnych należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od dnia wykupienia pakietu. W innym wypadku lekcje przepadają.
 9. Umówienie się na lekcję indywidualną lub pakiet lekcji jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

 1. Karnet jest karnetem imiennymi, z którego skorzystać może tylko jego posiadacz.
 2. Karnet upoważnia do korzystania tylko z zajęć zawartych w ofercie karnetowej.
  Karnety solo nie obejmują zajęć nieregularnych, warsztatów, maratonów tańca oraz innych eventów organizowanych przez 3arte. Karnet solo obejmuje zajęcia dostępne w ofercie na dzień w którym został on zakupiony, w przypadku wprowadzenia nowej usługi/zajęć przez 3arte należy dostępność tej usługi w ramach karnetu open skonsultować z osobą decyzyjną w 3arte.
 3. Ilość karnetów jest ograniczona, 3arte zastrzega sobie prawo zakończenia sprzedaży w dowolnym momencie.
 4. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z pełnym REGULAMINEM SZKOŁY.
 5. Klient dokonując zakupu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART MULTISPORT

 1. Warunkiem korzystania z kursów w 3arte jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz pozostałych punktów Regulaminu Centrum Tańca i Ruchu 3arte.
 2. Użytkownik Karty MultiSport zobowiązany jest do posiadania podczas wizyty w obiekcie: karty MultiSport Plus lub karty MultiSport Kids oraz dokumentu ze zdjęciem w celu okazania go pracownikowi recepcji.
 3. Karta MultiSport jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom. W przypadku naruszenia tej zasady osoba traci status Użytkownika i nie może skorzystać z zajęć.
  Pracownik 3arte może, w takiej sytuacji odebrać kartę nie właściwemu użytkownikowi w celu przekazania firmie Benefit Systems i właścicielowi karty.
 4. Podczas wizyty Użytkownik zostanie poproszony każdorazowo o okazanie dokumentu ze zdjęciem. Osoby, które nie dostosują się, nie zostaną wpuszczone na zajęcia lub zostaną poproszone o opuszczenie sali, pod groźbą zgłoszenia zaistniałej sytuacji firmie BenefitSystems oraz utratą karty MultiSport.
 5. Użytkownicy karty MultiSport mogą korzystać:
 • MultiSport Plus
  Możliwość skorzystania z zajęć tanecznych trwających 60min, z wyjątkiem lekcji indywidualnych.

Możliwość skorzystania z zajęć tanecznych trwających 90 min, z wyjątkiem lekcji indywidualnych.

 • MultiSport Kids
  Możliwość skorzystania ze wszystkich zajęć tanecznych dla dzieci, dostępnych w ramach oferty, trwających nie dłużej niż 60 min.
 1. Ograniczenie:możliwość skorzystania z jednych wybranych zajęć w ciągu jednego dnia.
 2. W przypadku kursów dla par, jeśli jedna osoba dokonuje płatności za zajęcia posiadacz karty ma zapewnione miejsce w grupie.
 3. Nie honorujemy niebieskich kart rabatowych Benefit oraz Multiactive.
 4. Warunkiem udziału w zajęciach jest jednorazowe wykupienie magnetycznej karty klubowej w wysokości 10 zł, co wiąże się z podaniem danych osobowych oraz danych kontaktowych. W przypadku kiedy posiadacz karty MultiSport nie chce podać danych kontaktowych, nie będzie też informowany o ewentualnym odwołaniu zajęć bądź innych zmianach.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MULTIKARNETÓW OK SYSTEM

 1. Warunkiem korzystania z kursów w 3arte jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz pozostałych punktów Regulaminu 3arte.
 2. Zakres dostępnych usług w 3arte w ramach Multikarnetów OkSystem dostępny jest na stronie internetowej: www.oksystem.pl. Wysokość dopłat do zajęć jest uzależniona
  od posiadanego Multikarnetu OkSystem.
 3. W 3arte obowiązuje system autoryzacji SMS wraz z kodem PIN.
  Po wprowadzeniu kodu, należy czekać na akceptację sms-a w celu rejestracji
  w systemie. Rejestracja jest jednorazowa. Smsy prosimy wysyłać maksymalnie 15 minut przed zajęciami.
 4. Warunkiem udziału w zajęciach jest jednorazowe wykupienie magnetycznej karty klubowej w wysokości 10 zł, co wiąże się z podaniem danych osobowych oraz danych kontaktowych. W przypadku kiedy posiadacz OK Systemu nie chce podać danych kontaktowych, nie będzie też informowany o ewentualnym odwołaniu zajęć bądź innych zmianach.

Regulamin kursów on-line

Regulamin zakupów online

1. Regulamin określa zasady sprzedaży kursów tańca oraz transmisji live  Centrum tańca i ruchu sp z o.o on-line.

2. Centrum tańca i ruchu sp z o.o prowadzi sprzedaż kursów w formie materiałów wideo dostepnych on-line na witrynie www.3arte.pl

3. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.3arte.pl

4. Aby zamówić publikacje metodą on-line należy:
– wybrać kurs na który chcemy sie zapisać
– wybrać sposób zapłaty oraz formę płatności
– wypełnić formularz zamówienia,
– zatwierdzić formularz zamówienia.

5. Umowa z Klientem jest zawarta w momencie, kiedy system Płatności PayU wyśle potwierdzenie zapłaty poprzez e-mail

6. Klient może wybrać następujące formy płatności:
-przedpłata na konto
– Płatność Blik

-Płatność Kartą

7. Do zamówień indywidualnych wystawiany jest paragon fiskalny (na życzenie Zamawiającego faktura VAT), dla przedsiębiorcy faktura VAT.

8. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu. Zamawiający zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia.

9. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Są one wykorzystane wyłącznie do realizacji zamówienia

10 Opłacony dostęp do materiałów nie podlega zwrotowi w przypadku rozmyślenia się w trakcie subskrypcji klienta

Zwroty i Reklamacje

11. Jeżeli Klient po otrzymaniu dostępu do materiałów on-line w trakcie ważnosci subskrypcji straci możliwość korzystania z kursów z  winy  Centrum tańca i ruchu sp z o.o  ma prawo do zwrotu proporcjonalnej opłaconej kwoty w stosunku do niewykorzystanych dni subskrypcji w ciągu 14 dni

12.Wszystkie Reklamacje dotyczące zawartości materiałów wideo prosze kierować na adres e-mail biuro@3arte.pl  – podajac w tytule adres e-mail który został użyty w trakcie płatności oraz nazwę wykupionego kursu

13. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego

Gliwice, 01.09.2017