Regulamin

REGULAMIN 3ARTE oraz organizacji Obozu Summer Dance Camp 2023

Umowa organizacja obozu

Regulamin obozu

 1. Zapisanie się na kurs oraz wydanie karnetu  jest równoznaczne
  z akceptacją każdego punktu regulaminu  3arte oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę potrzebnych do jej wydania
  (imię, nazwisko, nr telefonu i adres mailowy).
 2. Regulamin jest dostępny w siedzibie 3arte i na stronie internetowej 3arte.pl
 3. Nie zapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika kursów od stosowania się do jego postanowień.
 4. Poprzez kursy tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie, zazwyczaj
  1x lub 2x w tygodniu.
  Poprzez warsztaty rozumie się zajęcia odbywające się w formie zblokowanej zazwyczaj w weekendy.
 5. Zajęcia, warsztaty mogą się nie odbyć ze względu na małe zainteresowanie o czym 3arte poinformuje osoby zapisane.
 6. Karnet  jest wydawana na podstawie zapisu na kurs.
 7. Użytkownik karnetu zobowiązany jest do wykrzystywania indywidualnego , Karnet jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom.
 8. Uczestnik ma możliwość wykupienia karnetu wejściowego (na określoną ilość wejść następujących po sobie) lub karnet open ograniczony czasowo lub ilościowo i czasowo. Karnet wejściowy dotyczy wybranego kursu oraz innych kursów dostępnych w grafiku 3arte oraz w naszej ofercie karnetowej 3arte. Zmian grupy zależy od wcześniejszej konsultacji z trenerem.
 9. Po utraceniu ważności opłaty sugerujemy dokonanie płatności lub/i rezerwacji jak najszybciej. Tylko posiadanie ważnej wpłaty gwarantuje miejsce na zajęciach.
 10. Po przydzieleniu uczestnikowi kursu karnetu, prosimy o zapamiętanie nr telefonu , ponieważ nr telefonu  przypisany jest do imienia i nazwiska kursanta na stałe, nawet po utraceniu ważności wejść na dany kurs.
 11. W przypadku zmiany nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail, prosimy niezwłoczne poinformowanie o tym pracownika recepcji 3arte (najlepiej poprzez napisanie
  e-maila)..
 12. Istnieje możliwość przedłużenia ważności karnetu do 14 dni w przypadku wyjątkowych sytuacji – wymagana wcześniejsza informacja w recepcji
 13. 3arte ma możliwość odwołania zajęcia, zorganizowania zastępstwa za instruktora, zamienienia terminu zajęć jednorazowo oraz na stałe gdy wymagają tego zmiany organizacyjne (np. zmiana stopnia zaawansowania grupy), o czym uczestnicy zostaną poinformowani poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście. Informacje tą otrzymają osoby posiadające aktywne karnety
 14. W przypadku rozwiązania grupy 3arte zaproponuje alternatywny kurs
 15. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia.
  Nie mogą wchodzić na salę znajomi, osoby postronne za wyjątkiem rodziców/opiekunów po uprzedniej zgodzie instruktora.
 16. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom 3arte lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu 3arte.
 17. Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników i klientów 3arte.
 18. Zapisując się na zajęcia w 3arte uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.
 19. 3arte nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca na jej terenie.
 20. Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym. Osoby, które się do tego nie dostosują zostaną poproszone o opuszczenie sali.
 21. Do sterowania sprzętem audio, TV, wentylacją, klimatyzacją itp. uprawniony jest wyłącznie pracownik 3arte. W przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek sprzętu należącego do 3arte grozi odpowiedzialność finansowa.
 22. Na terenie KS 3arte Arena Gliwice obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń rejestrujących audio oraz wideo, a także ich wykorzystywania oraz rozpowszechniania.

REGULAMIN PŁATNOŚCI

 1. Wpłaty na zajęcia, warsztaty są przyjmowane do wyczerpania miejsc w grupie.
 2. Osoba zgłoszona na kurs zobowiązana jest przesłać e-mailem potwierdzenie przelewu
  w formacie .pdf lub .jpg – bez przesłania potwierdzenia przelewu osoba może nie zostać zakwalifikowana na kurs, warsztat, ze względu na różny czas księgowania wpłat przez banki. Przypominamy, że o udziale w zajęciach decyduje kolejność wpłat.
  Osoby dokonujące płatności przelewem automatycznie akceptują regulamin 3arte,
  zgadzają się na wydanie karnetu (karty magnetycznej) oraz udzielają zgody na przetwarzanie danych osobowych przez 3arte.
 3. Wpłata (gotówką, przelewem) zaliczana jest na poczet pierwszych możliwych odbywających się zajęć na danym kursie. Inny termin ważności karnetu należy zgłosić przed zakupem bądź umieścić go w temacie przelewu.
 4. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą maksymalną liczbę osób, która może brać udział w zajęciach/warsztatach. W przypadku sprzedania wszystkich wolnych miejsc, wpłaty mimo zgłoszenia nie będą przyjmowane (obowiązuje kolejność wpłat).
 5. Istnieje także możliwość kupienia wejścia jednorazowego na dany kurs, ale tylko w przypadku gdy są wolne miejsca na sali. Wejście jednorazowe jest sprzedawane bezpośrednio przed danymi zajęciami. Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby z aktualnymi karnetami.
 6. Faktury wystawiane są w dniu zakupu, na podstawie paragonu, prosimy przekazać paragon pracownikowi recepcji.

REGULAMIN LEKCJI INDYWIDUALNYCH

 1. Lekcje indywidualne należy umawiać osobiście, mailowo lub telefonicznie w godzinach pracy 3arte.
 2. Lekcje indywidualne mogą odbywać się do muzyki instruktora lub do muzyki kursantów, pod warunkiem, że zostanie ona przesłana na nasz adres mailowy.
 3. Zarezerwowany termin podlega przełożeniu na inny termin najpóźniej 1 dzień przed planowaną lekcją (zmiana musi być zgłoszona do godziny 19.00 telefonicznie lub osobiście). W przypadku rezygnacji, zmiany terminu lekcji w terminie , w którym lekcja powinna się odbyć wpłacony zadatek/pełna kwota nie będzie zwracana.
 4. Cennik lekcji dostępny jest na stronie 3arte.pl i recepcji 3arte.
 5. W wyjątkowych przypadkach (np. choroba instruktora) 3arte może zaproponować zmianę instruktora, zmianę terminu lekcji bądź zwróci 100% kwoty za niewykorzystane lekcje z pakietu.
 6. Na lekcjach obowiązuje obuwie zmienne.
 7. Pakiet lekcji indywidualnych należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od dnia wykupienia pakietu. W innym wypadku lekcje przepadają.
 8. Umówienie się na lekcję indywidualną lub pakiet lekcji jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETÓW

 1. Karnet jest karnetem imiennymi, z którego skorzystać może tylko jego posiadacz.
 2. Karnet upoważnia do korzystania tylko z zajęć zawartych w ofercie karnetowej.
  Karnety solo nie obejmują zajęć nieregularnych, warsztatów, maratonów tańca oraz innych eventów organizowanych przez 3arte. Karnet solo obejmuje zajęcia dostępne w ofercie na dzień w którym został on zakupiony, w przypadku wprowadzenia nowej usługi/zajęć przez 3arte należy dostępność tej usługi w ramach karnetu open skonsultować z osobą decyzyjną w 3arte.
 3. Ilość karnetów jest ograniczona, 3arte zastrzega sobie prawo zakończenia sprzedaży w dowolnym momencie.
 4. Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z pełnym REGULAMINEM SZKOŁY.
 5. Klient dokonując zakupu oświadcza, że zapoznał się z regulaminem.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART MULTISPORT

 1. Warunkiem korzystania z kursów w 3arte jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz pozostałych punktów Regulaminu KS 3arte Arena Gliwice
 2. Użytkownik Karty MultiSport zobowiązany jest do posiadania podczas wizyty w obiekcie: karty MultiSport Plus lub karty MultiSport Kids oraz dokumentu ze zdjęciem w celu okazania go pracownikowi recepcji.
 3. Karta MultiSport jest imienna i nie można jej przekazywać innym osobom. W przypadku naruszenia tej zasady osoba traci status Użytkownika i nie może skorzystać z zajęć.
  Pracownik 3arte może, w takiej sytuacji odebrać kartę nie właściwemu użytkownikowi w celu przekazania firmie Benefit Systems i właścicielowi karty.
 4. Podczas wizyty Użytkownik zostanie poproszony każdorazowo o okazanie dokumentu ze zdjęciem. Osoby, które nie dostosują się, nie zostaną wpuszczone na zajęcia lub zostaną poproszone o opuszczenie sali, pod groźbą zgłoszenia zaistniałej sytuacji firmie BenefitSystems oraz utratą karty MultiSport.
 5. Użytkownicy karty MultiSport mogą korzystać:
 • MultiSport Plus
  Możliwość skorzystania z zajęć tanecznych trwających 60min, z wyjątkiem lekcji indywidualnych.

Możliwość skorzystania z zajęć tanecznych trwających 90 min, z wyjątkiem lekcji indywidualnych.

 • MultiSport Kids
  Możliwość skorzystania ze wszystkich zajęć tanecznych dla dzieci, dostępnych w ramach oferty, trwających nie dłużej niż 60 min.
 1. Nie honorujemy niebieskich kart rabatowych Benefit oraz Multiactive.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MULTIKARNETÓW Medicover

 1. Warunkiem korzystania z kursów w 3arte jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz pozostałych punktów Regulaminu 3arte.
 2. Zakres dostępnych usług w 3arte w ramach Multikarnetów Medicover dostępny jest na stronie internetowej medicover.pl
  od posiadanego Multikarnetu OkSystem.
 3. W 3arte obowiązuje system autoryzacji SMS wraz z kodem PIN.
  Po wprowadzeniu kodu, należy czekać na akceptację sms-a w celu rejestracji
  w systemie. Rejestracja jest jednorazowa. Smsy prosimy wysyłać maksymalnie 15 minut przed zajęciami.

Regulamin zakupów Online Biletów na wydarzenia

1. Regulamin określa zasady sprzedaży wejściówek na wydarzenia i warsztaty organizowane przez 3arte.pl

2.3arte  prowadzi sprzedaż Biletów wysyłanych elektronicznie na witrynie www.3arte.pl

3. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.3arte.pl

4. Aby zamówić publikacje metodą on-line należy:
– wybrać wydarzenie na który chcemy się zapisać
– wybrać sposób zapłaty oraz formę płatności
– wypełnić formularz zamówienia,
– zatwierdzić formularz zamówienia.

5. Umowa z Klientem jest zawarta w momencie, kiedy system Płatności wyśle potwierdzenie zapłaty poprzez e-mail

6. Klient może wybrać następujące formy płatności:
-przedpłata na konto

– Płatność Blik

-Płatność Kartą

7. Do zamówień indywidualnych wystawiany jest paragon fiskalny (na życzenie Zamawiającego faktura VAT), dla przedsiębiorcy faktura VAT.

8. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu. Zamawiający zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia.

9. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Są one wykorzystane wyłącznie do realizacji zamówienia

Zwroty i Reklamacje

11. Jeżeli Klient po zakupie Biletu rozmyśli się z udziału z wydarzenia , ma prawo do zgłoszenia rezygnacji  nie później niż na jeden dzień przed datą imprezy – Za wyjątkiem obozu sportowego gdzie chęć rezygnacji powinna być zgłoszona najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem obozu po tym terminie 50 % wpłaconej kwoty przepada – Nie dotyczy Szczególnych udokumuntowanych przypadków .

12.Wszystkie Reklamacje dotyczące zakupu proszę kierować na adres aburczy@arenagliwice.com – podając w tytule adres e-mail który został użyty w trakcie płatności oraz nazwę wykupionego biletu. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od daty wysłania maila.

13. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego  i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zakres przetwarzanych danych osobowych na potrzeby zamowienia to imię i nazwisko, adres, numer telefonu

3arte.pl  informuje że bezpośrednim sprzedawcą jest firma  Centrum Tańca i Ruchu 3arte

 NIP 6443308705, z siedzibą przy ulicy Matejki 31/27 41-219 Sosnowiec

Gliwice, 01.09.2022r